Algemeen

 

Het kantoor sluit geen overeenkomsten op afstand. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de cliënt persoonlijk is langskomen op het kantoor.
De berekeningswijze voor het ereloon op deze website geldt ten indicatieve titel. Meer en concretere afspraken kunnen op het kantoor worden overeengekomen. Indien geen individuele overeenkomst tot stand komt, erkent de cliënt gebonden te zijn door de tarieven op de website.
Wat de overige contractvoorwaarden en wettelijk verplichte vermeldingen voor consumenten betreft, wordt verwezen naar de modelovereenkomst van de Orde van de Vlaamse Balies, die u hier kunt downloaden.


Ereloon

Er zijn diverse manieren waarop het ereloon kan worden berekend. Desgewenst kan dit op voorhand worden besproken met de cliënt. Er zal in elk geval op één van volgende manieren worden gerekend.

Tegen uurloon:

 
Het uurloon is actueel 150,00 euro.
Dit uurtarief kan verhoogd worden indien een zaak zeer complex of arbeidsintensief is of bij grote hoogdringendheid moet behandeld worden.

Tegen procentuele tarieven:

 
Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag. De richttarieven die gebruikt worden zijn:

 • 15% op bedragen minder dan 6.200 euro
 • 10% op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro
 • 8% op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro
 • 6% op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro
 • 4% op bedragen boven de 250.000 euro

Evenwel kunnen bij regelmatige terugkerende klanten vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden.

Tegen forfaitaire tarieven:

 
In sommige gevallen zou het in rekening brengen van een uurloon in wanverhouding zijn met de inzet van de zaak. Voor bepaalde zaken worden dan ook forfaitaire erelonen in rekening gebracht. Op Uw vragen omtrent de forfaits zult U duidelijk antwoord krijgen.

Provisies:

 
De advocaat is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen.
Op die manier hoopt zich geen schuld op en blijft U zicht hebben op de kostprijs van de procedure.

Kosten

Benevens het ereloon – dat vergoeding vormt voor de prestaties van de advocaat – dienen ook de onkosten vergoed. Deze zijn de volgende:

 • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
 • Briefwisseling en procedureakten: 11,00 euro per bladzijde
 • Verplaatsingskosten: 0,40 euro per km
 • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
 • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
 • Telefoonkosten: forfaitair
 • E-mail: 11,00 euro per zending
 • Kopies: 0,30 euro per blad

Het is steeds mogelijk per dossier een contract op te maken voor wat betreft de vergoeding van ereloon en onkosten. Een modelovereenkomst kunt u hier downloaden.
Uiteraard is vertrouwen de belangrijkste basis voor een goede werking: De cliënt rekent op een nauwgezette behandeling en correcte opvolging van zijn dossier en de advocaat rekent op een correcte betaling van zijn ereloon- en onkostenstaten.