Materies

 

In een kleine stad als Tielt, kan een advocaat zich niet veroorloven beperkt te blijven tot één specifieke rechtsmaterie.
Mensen hebben allerhande problemen, waarmee ze bij “hun” advocaat terecht willen kunnen. Daarom is het kantoor te beschouwen als een “generalistenkantoor” hetgeen betekent dat de meest uiteenlopende soorten zaken behandeld worden. Dit met uitzondering van bepaalde materies die helemaal niet worden gedaan, en waarvoor de cliënt onmiddellijk zal doorverwezen worden naar een advocaat die daarin wel gespecialiseerd is.

Het cliënteel bestaat zowel uit bedrijven als particulieren. U wordt bijgestaan, zowel als eiser als als verweerder.

Volgende materies worden frequent behandeld:

 1. Invordering van openstaande facturen tegen bedrijven en particulieren:
  Er wordt gestart met het schrijven van een aanmaningsbrief. Indien niet betaald wordt, wordt overleg gepleegd of er al dan niet zal overgegaan worden tot dagvaarding.
  Er worden duidelijke afspraken gemaakt nopens de werkwijze en nopens de verschuldigde erelonen en onkosten in de diverse stadia.
 2. Huur, handelshuur en pacht:
  Procedures tegen niet betalende huurders strekkende tot bekomen van betaling, uithuiszetting, enz.
  Vernieuwen of verlengen van handelshuur.
  Opmaak van contracten.
  Discussies omtrent pachtrecht enz…
 3. Contractenrecht:
  Allerhande betwistingen n.a.v. contracten die U afsloot hetzij met een handelaar, hetzij met een bank, hetzij met een aannemer, architect, garagist…
  Het laten uitvoeren van expertises indien nodig.
 4. Echtscheidingen:
  Het kantoor begeleidt U zowel in echtscheidingen door onderlinge toestemming als echtscheiding op grond van feiten.
  Het eerste contact is zeer belangrijk en meestal wordt minstens 1 uur tijd vrijgemaakt om naar Uw verhaal te luisteren. Het is belangrijk dat U zich goed en begrepen voelt door Uw advocaat.
  Is dit niet het geval, dan staat het U vrij na dit eerste contact een ander raadsman te raadplegen.
  Vandaar het belang van dit eerste contact.
  Daarna wordt gezamenlijk overlegd op welke manier de echtscheiding zal worden “aangepakt”.
 5. Afstammingsrecht, onderhoudsgelden, verblijfsregeling van de kinderen:
  U bent nog niet gescheiden en bevalt van het kind van Uw nieuwe partner. U kunt een procedure ontkenning vaderschap laten doen zodat de echte vader het kind kan erkennen.
  Na echtscheiding blijkt de regeling m.b.t. de kinderen niet te functioneren of de kinderen zijn niet gelukkig. U kunt een procedure starten bij de jeugdrechtbank om dit te laten wijzigen.
  De onderhoudsbijdrage die Uw ex-partner betaalt is in totale wanverhouding met hetgeen hij verdient en hetgeen U nodig heeft. U kunt ook hiervoor terecht op ons kantoor.
 6. Verkeersinbreuken:
  Nagenoeg iedereen begaat wel eens een overtreding in het verkeer. U heeft vrije keuze om Uw raadsman te kiezen. Uw verzekeraar betaalt de kosten van Uw advocaat. Wij zullen u persoonlijk uitnodigen om Uw versie van de feiten te komen vertellen zodat wij met kennis van de specifieke omstandigheden Uw zaak zullen bepleiten.
 7. Misdrijven – correctionele zaken:
  Soms wordt een misdrijf begaan: drugs, diefstal, bouwovertreding, smokkel, opzettelijke slagen en verwondingen…
  Ook hiervoor wordt de nodige tijd gemaakt om Uw versie van de feiten te horen; het dossier wordt ingezien op de rechtbank, en er wordt overlegd over de wijze van verdediging.
  Indien U in voorhechtenis zit, wordt U bijgestaan voor de Raadkamer. Wij komen U persoonlijk opzoeken in de gevangenis.
 8. Bedrijven in moeilijkheden:
  De specialiteit van mter. Vander Meulen is het faillissementsrecht. Zij wordt regelmatig aangesteld als curator, gerechtsmandataris of vereffenaar. Deze kennis van het faillissementsrecht kan U echter van nut zijn wanneer Uw bedrijf zich in moeilijkheden bevindt of wanneer U zich persoonlijk borg heeft gesteld voor een schuld van Uw vennootschap. Vaak kunnen financiële rampen voorkomen worden door vooraf raad in te winnen.
 9. Menselijke schade:
  U heeft een ongeval gehad, of werd het slachtoffer van slagen en verwondingen en lijdt hierdoor (menselijke) schade. Het kantoor zal U begeleiden teneinde de correcte vergoeding te krijgen voor alle schade die U heeft geleden.
 10. Zakenrecht:
  U heeft een erfdienstbaarheid van uitweg waarvan het gebruik U wordt verhinderd.
  U heeft een buur die takken laat overgroeien of die de gemene muur inpalmt of de gemene gracht dempt.
  Uw buurman verhoogt zijn perceel en U krijgt al zijn regenwater op Uw erf…
  Deze problemen worden behandeld en opgelost.
 11. Erfrecht:
  U meent dat Uw mede-erfgenamen een deel van de erfenis hebben verzwegen. U wenst dat een onderzoek wordt ingesteld en dat U krijgt waar U recht op heeft.
  U wordt in een testament als legataris aangeduid van een nalatenschap.
  U heeft een huurder die geen erfgenamen heeft doch nog heel wat huur moet betalen en wiens goederen nog in Uw eigendom staan. U wenst dat Uw huurwoning wordt vrijgemaakt.
 12. Jeugdrechtbank:
  U bent minderjarig en heeft iets mispeuterd en dient voor de jeugdrechtbank te verschijnen.
  Of U bent de ouder van een minderjarige die iets uitgespookt heeft en wordt mee gedagvaard voor de Jeugdrechtbank.
  U kunt (samen of afzonderlijk) op het kantoor komen en het gebeurde uit de doeken doen. Het dossier wordt op de rechtbank ingekeken en U wordt bijgestaan op de zitting.

Worden niet behandeld:

 • Administratief recht
 • Fiscaal recht
 • Sociaal recht (tenzij bepaalde uitzonderingen)
 • Stedenbouw
 • Milieurecht